Не знаю как, но это произошло!
Просмотр профиля «Елена шишпина»
Профиль:
Был в сети:
Зарегистрирован:
Ссылка на профиль:
Языковые навыки:
Русский
История изменения позиции в рейтинге копирайтеров
История отсутствует ×
История изменения позиции в рейтинге рерайтеров
История отсутствует ×
Статистика:
Биржа копирайтинга
выполнил
всего
выполнил
за месяц
заказов
в работе
отказался
просрочил
Биржа рерайтинга
выполнил
всего
выполнил
за месяц
заказов
в работе
отказался
просрочил
Магазин контента
1
продано
статей
0
продано
новостей
N/A
доработок
Немного о себе:
Мои основные статьи:
1.           Перелигіна О. В. Спрощені процедури митного контролю та митного оформлення // 68-ма студентська наук.-технічна конф. Секція «Економіка і менеджмент»: Зб. тез доповідей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. Нац. ун-т «Львівська політехніка». Ін-т економіки і менеджменту. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. — С. 193—195. (науковий керівник — старш. викл. каф. менеджменту і міжнародного підприємництва Передало Х. С.)
 2.           Перелигіна О. В. Дистанційне навчання як ефективний інноваційний чинник підвищення трудового потенціалу країни // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 19—21 трав. 2011 р. // Нац. ун-т «Львівська політехніка». Ін-т економіки і менеджменту. Кафедра економіки підприємства та інвестицій. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. — С. 441—442. — Співавт. І. І. Новаківський
 3.           Перелигіна О. В. Дистанційна освіта як ефективний інноваційний чинник підвищення рівня трудового потенціалу // Вісник НУ «Львів. політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2011. — С. 379 - 385. — Співавт. І. І. Новаківський.
 4.           Перелигіна О. В. Мінімізація, уникнення та ухилення від сплати податків: аналіз понять // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених «Нові глобальні виклики для економіки України та країн світу: перспективи вирішення», м. Львів, 23—24 вересня 2011 р. / Львівська економічна фундація. — Львів, 2011. — С. 131—133. (науковий керівник — старш. викл. каф. обліку та аналізу Мохняк В. С.)
 5.           Перелигіна О. В. Прояви статевої дискримінації у телерекламі // Materiály VII mezinárodní vědecko-praktická konference „Nastolení moderní vědy — 20011“. 27 záři — 05 října 2011 roku. Díl 2: Ekonomické vědy. — Praha: Publisching House „Edukation and Science“, 2011. — C. 18—21. (науковий керівник — асист. каф. менеджменту організацій Кулиняк І. Я.)
 6.           Перелигіна О. В. Державний фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок: перспективи створення // Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України: Тези доповідей Четвертої студентської наукової конференції. Львів, 20—21 жовтня 2011 р. / Національний університет «Львівська політехніка». — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. — С. 203—204. (науковий керівник — старш. викл. каф. обліку та аналізу Мохняк В. С.)
 7.           Перелигіна О. В. Вплив реклами на свідомість глядачів: гендерний аспект // 69-та студентська науково-технічна конференція. Секція «Економіка і менеджмент»:Зб. тез доповідей / Нац. ун-т «львівська політехніка». Інститут економіки і менеджменту. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. — С. 237—239. (науковий керівник — старш. викл. кафедри маркетингу і логістики Кузьо Н. Є.)
 8.           Перелигіна О. В. Вітчизняна модель експортно-орієнтованої економіки // 69-та студентська науково-технічна конференція: Зб. тез доповідей. Жовт. – листоп. 2011 р. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. — С. 108 -111. (науковий керівник — старш. викл. каф. менеджменту і міжнародного підприємництва Передало Х. С.)
 9.           Перелигіна О. В. Напрями удосконалення навчального процесу у ВНЗ (на прикладі економіко-управлінських спеціальностей) // Сучасні проблеми економіки і менеджменту: Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конференції. Львів, 10—12 листоп. 2011 р. / Нац. ун-т «Львівська політехніка». Ін-т економіки і менеджменту. Ін-т післядипломної освіти. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. — С. 676—677. — Співавт. І. Я. Кулиняк.
 10.      Перелигіна О. Секонд-хенд як реальна загроза вітчизняним підприємствам текстильної промисловості // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології». 24—25 листоп. 2011 р.: У 6 т. — Дніпропетровськ: Видавець Біла К. О. — Т. 2. — С. 32—33. — Співавт. Прийма Л. Р.
 11.      Перелигіна О. Біржовий дрес-код як елемент корпоративної культури // Економіка і менеджмент: Матеріали ІІ Міжнар. конф. молодих вчених ЕМ-2011. Україна, Львів, 24—26 листоп. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. — С. 142—143. — Співавт. І. Я. Кулиняк. — Розш. анотація англ. мовою.
 12.      Перелигіна О. Недоліки та загрози діяльності транснаціональних корпорацій // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании '2011». — Одесса: Черноморье, 2011. — Вып. 4. Т. 23. — С. 44—45.
 13.      Кулиняк І. Я., Перелигіна О. В. Науково-технічні підходи до творення інформаційних систем управління на підприємствах // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — № 722: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — С. 373—377.
 14.      Перелигіна О. В., Кулиняк І. Я. Перспективні напрямки використання «золотих парашутів» як форм компенсаційних виплат топ-менеджерам компанії // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: тези доповідей наук.-практ. конференції. (Львів, 26—28 квіт. 2012 р.). — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2012. — С. 243.
Статьи для сайта http://shyp-shyna.com.ua/, например: http://shyp-shyna.com.ua/tourists/shovel/turisticheskie/, http://shyp-shyna.com.ua/catalog/bus/brand-Nokian/, http://shyp-shyna.com.ua/tourists/knives/tochilki/ (тексты внизу страницы).
В белом списке у :
Смена пароля
×
Удаление аккаунта
Вы собираетесь удалить аккаунт?
×
Добавление пользователя в белый список

Вы можете добавить пользователя в белый список как в бирже копирайтинга, так и в бирже рерайтинга.

Учтите, пользователь может отлично делать рерайтинг текста, но при этом не справляться с копирайтингом, поэтому рекомендуем добавлять исполнителя в белый список только на той бирже, где его работа вас устраивает.

×